Μονάδα αδρανοποίησης προϊόντων


Προστασία Περιβάλλοντος 

Αυξημένη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος με την χρήση νέων τεχνολογιών για την αξιοποίηση του τελικού προϊόντος ως βιοκαύσιμου (ανακύκλωση/οικολογική διαχείριση)

 

Υποβάλετε τώρα το βιογραφικό σας ηλεκτρονικά